Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на НЕКСИД ЕООД с всички запазени права и законни последици. Всеки ползвател може да зарежда или да отпечатва отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушава изискванията и допустимото от закона. Ползвателите нямат право да модифицират, да свързват или използват за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на НЕКСИД ЕООД.